Kompensacja przyrodnicza
jest to „zespół działań obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych” (art. 3. pkt 8 POŚ).
 
Kompensacja przyrodnicza ma na celu zrównoważenie negatywnych skutków  przedsięwzięcia 
 

Kompensacja na obszarach Natura 2000

jest warunkiem realizacji przedsięwzięcia wpływającego znacząco negatywnie na cele ochrony obszaru Natura 2000, jeśli:

 • środki minimalizujące są niewystarczające (znaczące oddziaływanie)
 • brak rozwiązań alternatywnych
 • wystąpił nadrzędny interes publiczny
 • uzyskano opinię KE (gatunki/siedliska priorytetowe)
Brak możliwości zapewnienia odpowiedniej kompensacji przyrodniczej skutkuje brakiem możliwości zezwolenia na realizację przedsięwzięcia w trybie art. 6(4) dyrektywy siedliskowej

Miejsca wykonywania kompensacji są włączane do sieci Natura 2000

 Skrzynki dla nietoperzy
W ramach kompensacji przyrodniczej oferujemy:
 • odtwarzanie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków w obszarze Natura 2000
 • poprawę stanu zasobów przyrodniczych w obszarze Natura 2000
 • przenoszenie gatunków na siedliska zastępcze w obszarze Natura 2000
 • poprawa ciągłości, spójności i integralności siedlisk w obszarach Natura 2000
 • reintrodukcję gatunku lub restytucję i wzmacnianie populacji gatunku
 • poprawę bazy pokarmowej dla gatunku
 • eliminowanie zagrożeń dla gatunku 
Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Koszt usługi ustalany jest indywidualnie.