Monitoring porealizacyjny

Monitoring porealizacyjny wykonywany jest na etapie eksploatacji inwestycji przez okres określony w decyzji o warunkach środowiskowych. Celem porealizacyjnego monitoringu przyrodniczego jest ocena oddziaływania funkcjonującej inwestycji na zwierzęta oraz przywrócenie terenu wykorzystywanego w fazie realizacji inwestycji do stanu poprzedniego jak również stopień odtworzenia i ocena skuteczności zastosowanych działań kompensujących. Sposób prowadzenia monitoringu uzależniony jest od terenu i charakteru planowanej inwestycji. Monitoring obejmuje zazwyczaj badania terenowe, wykonywane w oparciu o taką samą lub podobną metodykę jak prace przeprowadzone w ramach monitoringu przedrealizacyjnego. W jego skład wchodzą badania monitoringowe będące repliką badań z monitoringu przedinwestycyjnego oraz monitoring śmiertelności zwierząt.

Koszt usługi ustalany jest indywidualnie.