Usługi prawne

Biuro analiz środowiskowych współpracuje z zespołem prawników specjalizujących się w dziedzinie prawa ochrony środowiska i prawa ochrony przyrody, świadcząc pełen zakres usług prawnych:

  • zastępstwo przed organem I instancji w sprawach o ustalenie środowiskowych uwarunkowań inwestycji, o ustalenie warunków zabudowy, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,  o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę oraz innych postępowaniach administracyjnych zwianych z ochrona środowiska;
  • przygotowanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także reprezentację Klienta na rozprawach, ponadto sporządzanie wniosków o wystąpienie przez sąd administracyjny z pytaniem do Trybunału Konstytucyjnego albo z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
  • przygotowanie skarg o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego;
  • przygotowywanie analiz prawnych dotyczących szczegółowych aspektów prawa ochrony środowiska;
  • analiz i audytów prawnych w zakresie ryzyka i odpowiedzialności przedsiębiorstw z tytułu naruszenia przepisów środowiskowych.

Koszt usługi ustalany jest indywidualnie.