"Ochrona siedlisk lęgowych ptaków na budynkach, podczas wykonywania prac modernizacyjnych":

Wiele gatunków ptaków podlegających ochronie utraciło naturalne siedliska i ich jedynymi enklawami są miasta. W myśl obowiązujących przepisów (art. 52 ust. 1 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, uszczegółowiony zapisem § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną) obowiązuje zakaz niszczenia siedlisk i ostoi gatunków chronionych. Miejsca lęgowe, zlokalizowane na budynkach mieszkalnych należy więc traktować jako ich siedliska, podlegające ochronie prawnej.

Przed przystąpieniem do wykonywania termoizolacji budynków należy wystąpić do Regionalnego  Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie zezwolenia  w trybie art. 56 ust 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody  na odstępstwo  od zakazu, o którym mowa w art. 52 ust 1 pkt 4 tj. o zezwolenie na zniszczenie siedlisk i ostoi ptaków.

Składając wniosek o wydanie zezwolenia na zniszczenie siedlisk i ostoi gatunków podlegających ochronie wskazane jest zapoznanie się załączonymi wytycznymi, których uwzględnienie umożliwi niekolizyjne przeprowadzenie prac termoizolacyjnych budynków.

 

Zgłoszenie 

Zalecenia dla organów administracji wydających zezwolenie na prowadzenie prac remontowych i budowlanych

Zalecenia dla inwestorów i wykonawców

Wytyczne dla ornitologów 

Karta zgłoszenia obiektu

Karta kontroli obiektu

Protokół  kontroli obiektu 

 

 Gatunki ptaków:

Gołąb miejski 

Jerzyk 

Jerzyk - budka lęgowa wewnętrzna 

Wytyczne dot. montowania budek dla jerzyka - dane z Fundacji Ratujmy Ptaki

Wzór budki dla jerzyka - dane z Fundacji Ratujmy Ptaki

Pustułka 

Kawka

Kopciuszek

Sowy 

Wróble 

Oknówka

źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach